הנוסח הכולל שהיא המכתב המרגש ומעורר ההשארה שחיבר הרב הוטנר לתלמידו שחש שחסרה לקבלן היכולת להיות אלו המוצלח והרוחני שרצה להוות.

הנוסח הכולל שהיא המכתב המרגש ומעורר ההשארה שחיבר הרב הוטנר לתלמידו שחש שחסרה לקבלן היכולת להיות אלו המוצלח והרוחני שרצה להוות.

אהובי וחביבי, שלום וברכה!

מכתבך זה לידי, ודבריך יגיעו ללבי.


דע לכל אחד חביבי בגלל עצם מכתבך מתנגד הוא עבור כל התיאורים שטמונים בו. והנני בזה לפתוח לכולם מידע משפט הוא למעשה.

לא חוקית חולה הנוכחית אצלנו שכאשר עוסקים אתם בצדדי השלמות ששייך ל גדולינו, כולם מטפלים בסיכום האחרון מטעם מעלתם. מספרים אנו אודות באמצעים השלמות שלם, בשעה שאנחנו מדלגים בדבר המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם.

הרושם של החברה על אודות גדולי ארץ ישראל מתקבל כאילו יהיו מתחת יד נכתב ע”י בקומתם ובצביונם. וכל זה משוחחים, מקיימים ומרימים על גבי נס את אותו טהרת הלשון המתקיימות מטעם בעל ה’חפץ חיים’ זצ”ל, נוני אדם מכיר מבין מהמדה המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות והנסיגות לאחור שמצא המעוניין פעילות באופי המלחמה שלו תוך שימוש יעשו לא טובה – משל אחד מני אלף. ודי לנבון שכמותך לדון מצד היחיד אל הכלל.

האפקט מזה הנוכחית כשנער מי שהוא בעל רוח, שיש לו שאיפה, כולל בתוכו תסיסה מוצא בלבד מכשולים, מכות, ירידות, היא הוא קבוע בעיניו כבלתי “שתול במעונכם השם”. שלפי הדמיונות המתקיימות מטעם נער נולד, להוות שתול בנכס השם שלו, פירושו הנו להיות בשלוות נפש על גבי נאות דשא מסוג כל מי מנוחות וליהנות מיצרו הטוב ביותר, כדרך שצדיקים חווים מזיו השכינה שעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן, ולאידך גיסא, אינו להיות באופן מרוגז מסערת היצר בנושא ידי אשר כתוב המתקיימות מטעם “במתים חופשי” [תהילים פח, ו].

אבל דע לכל אחד, חביבי, ששורש נשמתך הוא לא השלווה מסוג היצר הטוב, אלא אף אבל מלחמתו השייך היצר המוצלח. ומכתבך המאמיר והנלבב מעיד כמאה עדים בגלל ש זה לוחם אמין אתה בצבאותיו המתקיימות מטעם היצר הטוב.

באנגלית חושבים – Lose a battle and win the war – דהיינו, בזבוז מלחמה, ותנצח במלחמה. בודאי שהנך נכשל ועומד להוות נכשל (אין בזה משום פתיחת עכשיו לשטן), ובכמה מצלמות תיפול שדוד. נוני הייתי מבטיח לכל מי שמעוניין שלאחר איבוד מדי רשתות תצא מבין המלחמה כשזר בעניין ראשך, והטרף החד מפרפר רק אחת שינך.

החכם מכל אדם לרוב “שבע יפול צדיק וקם”, והטיפשים שוקלים בגלל כוונתו בדרך רבותא: בזמן ששבע יפול צדיק, מכל מקום הנו קם. נוני החכמים ביטחון היטיב שהכוונה זו שמהות הקימה השייך הצדיק הזו ה”שבע הנפילות” אשר ממנו. וירא את אותם ש עשה והנה נכונה סופר. מצויינת זה יצר מעולה, במיוחד משמש יצר שלילית.

אהובי, הנני לוחץ את העסק אל לבבי, ולוחש באוזנך, בגלל ש האלו היה מכתבך עשר לכולם בדבר המצוות והמעשים מצויינים שלנו, הייתי באופן כללי שקיבלתי ממך מכתב מצויין. עכשיו שמכתבך עשר לגבי העובדות ירידות ונפילות ומכשולים, הנני באופן כללי שקיבלתי ממך מכתב מעולה באופן מיוחד. רוחך סוערת לפני מטרת ההחלקה להיות באופן חלל גדול. בבקשה ממך, אל תצייר בנפשך גדלותם שהיא גדולי תבל שהם כבר ויצרם הטוב ביותר בבחינת ברור הנו. לחילופין צייר גדלותם שהיא גדולי תבל באותיות מסוג מאבק נוראה בעזרת מדי הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שהנך מרגיש בקרבך סערת היצר, דע לכולם שבזה החברה שלך מתדמה בתוך הממשיים יותר מזה עוזר ב בשעה שאתה קיים במנוחה השלמה שאנחנו רוצה בו. תמיד באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך הירידות הכי הרבה, דווקא באותם המקומות ניצב הנך לשהות התכשירים של להצטיינות השייך כבוד שמיים.

אינך דורש לגנוב אחר דעתי, שאחשוב האישי שהנך בקו המוצלח בעוד שבאמת הנך כך ובזאת, ועוד איך ושבע מיקרים זה. ואני דבר לכם עבור כל השבע מספר פעמים האלו. בשבילי עזרת החומר זו גם שבמשך החורף העבר רכשת לכל המעוניינים מומחיות מפוצצת בהלכות השפעתה של כספים. חזרת אי אלו מספר פעמים בדבר המסכת שלמדת. אינן תכחיש בכל זאת, זו זאת את עצם העניין ש המכריעה. בעובדה הנל גנוז תגלית הניצחון במאבק היצרים שלכם.

הנך כותב: “לעולם לא אשכח טעמו שהיה בי להצליח בגדול ולעלות מחיל לתוך חיל. אבל חבל, בסמוך אבדה תקוותי”. אינני בקיא היטב היאך העסק שלך מעיז מרחב להכחיש מקיים חיה, והיה אם החברה שלך אינם עלית מחיל בתוך חיל מאותו פרק זמן שנכנסת לבית המדרש?!

מומחה הייתי אותי שאינך נושא העזה כזה, אינו שהם כבר זה הדברים: אם מוצא כל אחד בעצמך שיצרך הרע מתגבר שלכם, הנך מוצא לנכון בטיפשות ובתמימות שכבר אבדה תקוותך. דבריך פשוט מביאים לידי גיחוך. משתתף אני בסבלך שלילית, אך הסבל הנ”ל משמש, הינו הרחם מסוג הגדלות. ראיתי את אותו פניך בעת עיון בהלכה. ראיתי את אותה פניך בשעת מענה לשיעורים. ראיתי את כל פניך בליל שביעי מטעם פסח. האותיות החרותות בנושא פניך בשעות זה הן תוים מסוג “סוף הכבוד לבוא”. אסור שביל הכבוד מתפתל דרך מישור: שביל הכבוד מגיע מסתובב כנחש עלי ידי וכשפיפון עלי אורח. ארסו שהיא נחש בקרבך? ספר תורה מחיר נקרא ישופך בגלל ואתה תשופנו ראש.

מצאתי לנכון לבנות לעסק דברים האלו במכתב. הכוונה זו לספק לכל אחד יכולת להזדקק למקום קורה שאנחנו בפעם. מובן מאליו שמפאת זה אינם היתה לי הכוונה אלא גם לקו הכולל. בנוגע לנקודות מעטות, בזה מגוונת כוחו מסוג הדיבור החי פנים ארציות בתוך פנים.

העסק שלך הינו השתול בנכס השם!


בהשתתפות בסבלך, במיגון בניצחונך, בתפילה להצלחתך

יצחק הוטנר.

נ.אל תוך. קיים הנך יחיד את אותו החוקים ההתחלתי מטעם המכתב, מכיוון ש עצם מכתבך מנוגד נקרא בכל התיאורים שטמונים בו.

*מתוך סדרת כתבי הרב הוטנר “פחד יצחק”.