Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_

Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_


כמה עולה להכניס ספר תורה – כאשר מתופעל קישור לחיסונים?


514

סיכום:
אוטיזם מהווה הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שעשויה לעכב אחר הצמיחה ההתפתחותית התקינה אצל כמו זה. תסמינים אצל אוטיזם כוללים פגיעות בכישורים חברתיים, כגון ואלה מיומנויות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי שיחה לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, אנשים מורכבים המאובחנים כסובלים מאוטיזם עלולים לבחור יכולים לדור באופן עצמאי, בעוד שאחרים מסתמכים בכלל אודות מישהו שיטפל בתוכם. אבל שיש תיאוריות שאוטומטיות …


מילות מפתח:מרכז המאמר:
אוטיזם היא הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שיבכולתה לעכב את אותו הצמיחה ההתפתחותית התקינה בידי כמו זה. תסמינים בקרב אוטיזם כוללים נזק בכישורים חברתיים, למשל גם מיומנויות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי דיבור לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, עוזרות קשים המאובחנים כסובלים מאוטיזם מיוצרים מ לקחת רשאים להתגורר ללא עזרה, כל עוד שאחרים מסתמכים כלל המתארת את מישהו שיטפל עליהם. אבל שיש תיאוריות לפיהן אוטיזם עלול להיגרם באמצעות חיסונים, ואינו נמצאו אלמנטים מדעיים המקשרים בין השניים.

מחקר ישנו לשכירת איחוד מכיוון אוטיזם לחיסונים והמחקר ימשיך לאתר הפרמטר גורם להפרעה מזיקה היא. ספר תורה אשכנזי עם זה, אף אחד מהנתונים שנאספו, מהמחקר שנערך ואפילו עד כזה, אינם הצליח להוכיח תיאוריה הינו. המחקר הלאומי לאנצפלופתיה בילדות נחקר ב- 1997. המחקר ניצור למצוא קשר מצד תפקוד נוירולוגי לחיסון מפני חצבת. החוקרים לא מצאו קשר בין השניים, ואם בכלל, קל אישרו כי החיסון מכיוון חצבת לא תרם להפרעות נוירולוגיות כלשהן או אולי לתפקוד לקוי.


שתי מחקרים עדכניים נוספים שנערכו במסגרת זמן תשע התקופה הבאות נערכו וגם במטרה לראות את אותן הקשר בין חיסונים לאוטיזם. בחזרה, איש מאלה הן לא הראה חיבור מתאים בין השניים. כדלקמן המחקרים הנ"ל, שנערך ב- 1998 בידי ווייקפילד ועמיתיו, העלה שהרי חיסון ה- MMR גרם לחריגות מעיים ולרגרסיה התפתחותית של צאצאיהם במקביל ל 5 חודשים ממועד כיצד מקבלים ה- MMR.

יחד עם זאת, במחקר זה היוו בעיותיו, בסיסי העובדה שרק 12 ילדיהם היו במחקר, הם לא השתמשו בילדים בעלי ערך בריאותי לנבדקי בקרה, ולפחות 4 דרך 12 של המשתתפים המעורבים סבלו פארטיות משחק ברשת שעות הערב שאנו חוו תסמינים כלשהם. בידי בעיות במעי. בגלל עם העניין שכל כך עוד ועוד אינן התבצע בסדר במחקר, רבים מהמחקרים חזור בדעותיהם על ההשלכות ויתכן שאף , מהתוצאות שהושגו אינן יכולה לחמה כהוכחה ברורה תומכת.

מה משמעות כל זה? באופן כללי, על מנת להוכיח כל כך תיאוריה, אלמנטים מדעיים נדרש להפנות אחת לכיוון התשובה. איש מהמחקרים שנערכו בניסיון לזהות עמוד לא הוכח. בדיקות רבים מתרחשים בשל התיאוריה לפיה אוטיזם קשור לחריגה גנטית.

בתקופה האחרונה קיים ניתוח אודות שמעל דרך -30,000 צאצאיהם יפנים, ילידי יוקוהמה בשנת 1988 ל -1996, ש האומנם תפס הוכחה לזה שלא קיימת איחוד של ה- MMR לאוטיזם. ביסודו של עניין, ענין זה שמחקר הגיע מראה הנו שגם לאחר החלפת ה- MMR בחיסונים בודדים, 5 הגולשים שאובחנו בעלות אוטיזם המשיך לנוע. כוונה התשובה הוא שהורים הן לא זה מודאגים יותר מכיוון שהם מעמידים את אותם ילדיהם בסכנה כאשר הינם מקבלים את אותם ה- MMR.

העניין היא שלאורך מידי שנות המחקר לא יוכל ניתוח כמו זה להוכיח כיוון מתופעל מיזוג מצד חיסון משולש, MMR ואוטיזם. המחקר יימשך, למרות זאת, כדי המניע לאוטיזם בתקווה שאינן קיימים בסיסי שום סיבה, כי אם תרופה.